Gebruiksvoorwaarden/Privacy beleid/Legal disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.m-r-v.be. Door gebruik te maken van onze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Motor Rijvaardigheid Vlaanderen (MRV), DRIVEN by talent bvba, Interleuvenlaan 15B te 3001 Heverlee.

BTW-nummer BE 0714.887.030. Voor meer informatie kan u een e-mail sturen via de contactpagina of telefonisch op het nummer +32-16247032

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MRV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MRV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.a. toe:

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt

wordt gemaakt;

De website niet te gebruiken voor verspreiding of posting van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze

ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

De website niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals

onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor posting of verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van MRV.

Informatie op de website

De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. MRV staat niet garant voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de weergegeven informatie. MRV is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. MRV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. MRV heeft geen contole over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door MRV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar MRV website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.m-r-v.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden.

Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke akkoord van MRV. Het gebruik van onze website in andere websites of elementen van

websites van derden, bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere wijze, is eveneens verboden.

Privacybeleid/Verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij om onze website(s) te bezoeken, kennis te nemen van het laatste nieuws of van informatie over onze diensten, zonder ons persoonlijke informatie mee te delen. Deelt u toch persoonlijke informatie mee dan wordt deze informatie verwerkt conform de huidige bepalingen en wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons klantenbestand, de websites en de aangeboden diensten, voor het uitvoeren van marktstudies of om

u via diverse media te informeren over nieuws, diensten, promoties en diensten van MRV en partners die contractueel met MRV verbonden zijn.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan MRV geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw eigen gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of verwijderd.  Uw gegevens worden aangepast of verwijderd uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet via e-mail richten tot mrv@motorcursus.be

Uw elektronische contactgegevens kunnen door MRV worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd.

Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer MRV elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens.  U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens

voor direct e-mail marketing doeleinden.  U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@m-r-v.be

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie:

MRV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u

gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de M-R-V website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen occasioneel automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: de cookie kan opgehaald worden tijdens een later

bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.

Wij gebruiken cookies om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor

met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail".

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie

geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij

volgende verbindingen met de website.

Voor meer algemene informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie: www.privacy.fgov.be, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.