Gebruiksvoorwaarden/Privacy beleid/Legal disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.m-r-v.be. Door gebruik te maken van onze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door MRV Motorcursus.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MRV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MRV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.a. toe:

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt

wordt gemaakt;

De website niet te gebruiken voor verspreiding of posting van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze

ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

De website niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals

onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor posting of verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van MRV.

Informatie op de website

De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. MRV staat niet garant voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de weergegeven informatie. MRV is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. MRV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. MRV heeft geen contole over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door MRV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar MRV website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.m-r-v.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden.

Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke akkoord van MRV. Het gebruik van onze website in andere websites of elementen van

websites van derden, bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere wijze, is eveneens verboden.

Privacybeleid/Verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij om onze website(s) te bezoeken, kennis te nemen van het laatste nieuws of van informatie over onze diensten, zonder ons persoonlijke informatie mee te delen. Deelt u toch persoonlijke informatie mee dan wordt deze informatie verwerkt conform de huidige bepalingen en wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons klantenbestand, de websites en de aangeboden diensten, voor het uitvoeren van marktstudies of om

u via diverse media te informeren over nieuws, diensten, promoties en diensten van MRV en partners die contractueel met MRV verbonden zijn.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan MRV geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw eigen gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of verwijderd.  Uw gegevens worden aangepast of verwijderd uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet via e-mail richten tot mrv@motorcursus.be

Uw elektronische contactgegevens kunnen door MRV worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd.

Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer MRV elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens.  U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens

voor direct e-mail marketing doeleinden.  U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@m-r-v.be

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie:

MRV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u

gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de M-R-V website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen occasioneel automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: de cookie kan opgehaald worden tijdens een later

bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.

Wij gebruiken cookies om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor

met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail".

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie

geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij

volgende verbindingen met de website.

Voor meer algemene informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie: www.privacy.fgov.be, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Algemene Voorwaarden MRV trainingen / opleidingen

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder, cursist, persoon, bestuurder of instructeur wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld. Begripsomschrijving: Cursist: Diegene die bij inschrijving bij eer en geweten verklaard in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs, dit kan ook een tijdelijk rijbewijs zijn, en zicht inschrijft voor een opleiding / training van MRV. Instructeur: Een door MRV aangesteld persoon dat de functie van instructeur uitoefent. Duopassagier: een persoon dat de ingeschreven cursist vergezeld, dit enkel na goedkeuring van MRV en extra bijdragen. Deze duopassagier mag op geen enkele wijze het gedrag van de cursist of medecursisten beïnvloeden. Indien cursist en duopassagier de keuzen maken om gezamenlijk op één motorfiets oefeningen uit te voeren is dit volledig op hun eigen verantwoordelijkheid.

1.Aansprakelijkheid Door inschrijving van een deelname aan een opleiding / cursusdag gaan alle cursisten en duorijders automatisch akkoord met alle algemene voorwaarde en bepalingen van MRV beschreven in het document “Algemene Voorwaarden MRV trainingen / opleidingen” Door inschrijving doen de cursist en de duopassagier afstand van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen MRV of één van haar instructeurs. Ongevallen ontstaan voor, tijdens of na een training wijst MRV ieder verantwoording of verplichting af met betrekking iedere schade aan personen of anderszins. De cursist en de duopassagier zij volledig verantwoordelijk voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften. De cursist en de duopassagier zullen nimmer MRV of één van haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.

2.Annulering De cursist stelt MRV zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een annulering, dit is enkel mogelijk bij de eerste inschrijving en is niet van toepassing bij een verplaatsing van een reeds geboekte cursus. Bij terugbetalingen (enkel binnen 2 dagen na inschrijving) of verplaatsing zal er een vast bedrag van 15,00€ per inschrijving aangerekend worden voor administratieve kosten. Indien een annulering binnen 2 dagen na de 1ste inschrijfdatum wordt gedaan ,en er geen vervangende deelnemer voor in de plaats kan komen, is het volledige cursusgeld verschuldigd aan MRV. Na één jaar vervalt de volledige reservering/betaling en is er geen aanspraak op terugbetaling. MRV is niet verantwoordelijk voor annulering en / of verplaatsing van cursussen door overmacht, ook hier is er geen aanspraak op terug betaling mogelijk. Indien een cursist belet is om op een door hem ingeschreven cursus aanwezig te zijn, om welke reden dan ook, vervalt alle recht op terugbetaling van zijn inschrijvingsgeld. Bij verplaatsing van een cursus door MRV is er geen recht op terugbetaling. Cursisten kunnen niet van plaats wisselen op een ingeschreven datum zonder voorafgaande goedkeuring van MRV.

3.Betaling De cursist zorgt dat het verschuldigde cursusgeld voor de trainingsdatum volledig is voldaan, dit tenminste twee dagen na inschrijving. Reservaties / betalingen voor bepaalde trainingen zijn niet overdraagbaar naar een andere training. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn voor een bepaalde cursus zullen de eerst betalende voorrang krijgen. Door te late betaling kan uw reservering vervallen.

4.Foto’s en beeldmateriaal Foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen en/of cursussen mogen door MRV verder gebruikt worden voor andere doeleinden. Hiermee geeft de cursist ook toestemming om dit verworven beeldmateriaal door MRV word gebruikt voor verdere doeleinden. Daar deze eigendom zijn van MRV kan op het gebruik hiervan geen verdere aanspraak gemaakt worden.

5.Cursusprogramma Het programma van de trainingen kan variëren in functie van tijdspanne en niveau van de cursisten, weersomstandigheden, overmacht, enz. d.w.z. dat de beschreven punten/oefeningen/nutsvoorzieningen en andere voorzieningen per training kunnen wegvallen en nieuwe niet beschreven oefeningen kunnen bijkomen. Bij de inschrijving gaat de cursist hiermee akkoord en is er geen compensatie hiervoor is voorzien.

Ritten algemeen : 1.Respect voor de natuur.(www.codegroen.be) 2.Respect voor éénieders eigendom (plantsoen, akkers,….enz.) 3.Respect voor andere hobby’s die we tegen komen, ruiters, wandelaars, fietsers, dieren…. 4.De organisatie is eigenaar van de aangeboden routes op Tripy ,en het is verboden om elk ander registratie “materiaal” met zich mee te nemen met als doel de route te kopiëren of op te slaan(Gps, Gsm,…) Elke vastgestelde inbreuk zal een uitsluiting tot gevolg hebben zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Dit om onze hobby te beschermen en om te voorkomen dat de routes verspreid worden. Daardoor vermijden we met zen allen dat de route “overbevolkt wordt. Dat zou een al dan niet geheel of gedeeltelijk afsluiting van bepaalde passages tot gevolg kunnen hebben. Met alle gevolgen nadien voor de volgende deelnemers. 5.MRV kan geen enkele aansprakelijkheid ten laste gelegd worden betreffende deze dagtocht. RESPECTEER STEEDS DE VERKEERSREGELS !